BLOEI Opleidingen en trainingen Zwolle

Klachtenprocedure

BLOEI Opleidingen is onderdeel van Vindjeklant.

Wij streven ernaar om onze trainingen en opleidingen naar tevredenheid te leveren en te organiseren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Maak het zo snel mogelijk bespreekbaar met de betrokken trainer. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je je klacht schriftelijk kenbaar maken. Voor een goede afhandeling van klachten heeft BLOEI Opleidingen een klachtenprocedure opgesteld.

Indienen klacht

Klachten van zeer gering belang kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten, zeker als ze (bijvoorbeeld telefonisch) snel en tot tevredenheid van de deelnemer kunnen worden opgelost.

In andere gevallen zal een schriftelijke vastlegging van de klacht moeten worden gemaakt.
Dit kan per mail: succes@bloeiopleidingen.nl of per post naar:
BLOEI opleidingen, Dokter van Deenweg 108, 8025 BK Zwolle t.a.v. Klachtenfunctionaris

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

– Naam van het bedrijf, je eigen naam, adres en telefoonnummer

– Huidige datum

– Omschrijving van de klacht

– De periode waarin de klacht is ontstaan

De klachtenfunctionaris en de trainers van BLOEI Opleidingen zullen ten alle tijd aan hun geheimhoudingsplicht voldoen en klachten vertrouwelijk behandelen.

Doorlooptijd

Als de klacht schriftelijk is ontvangen, wordt de klager zo snel mogelijk gebeld. Daarna zal de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op zijn klacht ontvangen. Bij een wat minder gecompliceerde klacht, waarbij geen uitgebreid onderzoek nodig is en o.a. geen externe personen bij hoeven te worden betrokken, is een reactie binnen enkele werkdagen echter meer op zijn plaats. Het streven is om de klager binnen 48 uur te bellen.

Klachtenbeoordeling

BLOEI Opleidingen behandeld de klacht binnen 4 weken. De klacht wordt getoetst en hiervan wordt verslag uitgebracht bij de klager en de betreffende trainer. Is verlenging van de vier weken noodzakelijk dan maakt de klachtenfunctionaris dit aan de betrokkenen schriftelijk bekend. Deze verlenging is maximaal twee weken.

Uitspraak na klacht

Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als betreffende trainer, schriftelijk op de hoogte gebracht met overeenkomstige maatregelen. Deze kunnen bestaan uit:

1. Opgeloste klacht: BLOEI Opleidingen kan de klacht, na bemiddeling, als opgelost beschouwen. Partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld

2. Gegronde klacht: De indiener kan restitutie van het cursusgeld aanvragen.

3. Ongegronde klacht: De klacht heeft geen betrekking op de Algemene voorwaarden of de opleidingsvoorwaarden van BLOEI Opleidingen. Indien de klacht niet als opgelost wordt beschouwd, dan wordt deelname aan de opleiding door de indiener van de klacht beëindigd.

Beroepsmogelijkheid

Indien een verschil van mening zou ontstaan tussen BLOEI Opleidingen en een deelnemer op basis van de klacht, dan kan de klager zich bij een onafhankelijke derde partij vervoegen. Voor deze stap zal de klachtenboordeling eerst afgewacht dienen te worden.

BLOEI Opleidingen is aangesloten bij De Geschillencommissie voor Ondernemerszaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend en zal door BLOEI Opleidingen opgevolgd worden, waarbij eventuele consequenties snel worden afgehandeld.

Bewaartermijn klachten

BLOEI Opleidingen zal klachten als dossier registreren en voor de duur van twee jaar bewaren.

© 2020-2024 BLOEI Opleidingen | Website door WebKeizerin | Alle rechten voorbehouden.